Przystępujemy do Global Compact

PAWEL LIPIEC LIPIEC 2013

Global Compact jest największą międzynarodową inicjatywą wpierającą odpowiedzialność w biznesie oraz zrównoważony rozwój. Od 2000 roku do inicjatywy przystąpiło już ponad 10.000 członków ze 135 krajów.

Inicjatywę zapoczątkował Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ, na forum ekonomicznym w Davos, w 1999 roku apelem do przedstawicieli biznesu na całym świecie. Prosił wtedy o poparcie i stosowanie 9 reguł we wszystkich sferach swej działalności. Dziś reguł jest 10 ponieważ podczas Szczytu Liderów Global Compact w czerwcu 2004 roku dodano jedną nową zasadę dotyczącą przeciwdziałania korupcji.

Prawa Człowieka

  • Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
  • Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

  • Zasada 3. Poszanowanie wolności zrzeszania się.
  • Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
  • Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.
  • Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne

  • Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
  • Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
  • Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

  • Zasada 10.Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Skutkiem zobowiązania do przestrzegania wspomnianych 10 zasad będzie nie tylko konieczność wprowadzenia ich w codzienne procedury operacyjne, ale również publikowanie publicznie dostępnych, rocznych raportów na temat sposobów realizowania założeń i zasad Inicjatywy Global Compact. Jako sygnatariusz zobowiązujemy się również do promowania i popierania Inicjatywy Global Compact oraz jej zasad i podejmowanie działań propagujących takie właśnie podejście do biznesu.

Global Compact jest najlepszym wsparciem o zasięgu międzynarodowym dla takich idei jak odpowiedzialny społecznie biznes, które są bliskie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Dzięki globalnemu zasięgowi oraz wsparciu tak licznych członków i interesariuszy GC może realizować wizję Sekretarz Generalnego ONZ – wizję zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki. Spółdzielnia chętnie angażuje się w tego rodzaju inicjatywy, ponieważ jest to ten kierunek rozwoju biznesu, który sama skutecznie realizuje od początku działalności.