Powołano Komisję Stała Sektora Pośrednictwa Kredytowego

PAWEL LIPIEC STYCZEŃ 2014

Jako współautorzy tej inicjatywy bardzo się cieszymy, że KPF powołała Komisję Stała Sektora Pośrednictwa Kredytowego. Szersza informacja w poniższym artykule, który ukazał się w PRnews 22 stycznia.

W europejskim i polskim otoczeniu pośredników kredytowych w minionym roku miało miejsce kilka niezwykle istotnych zdarzeń, które wymagają od uczestników sektora podjęcia zdecydowanych i intensywnych działań. Jedno z nich, to uchwalenie przez Parlament Europejski Dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych (Mortgage Credit Directive), która wejdzie w życie po jej zatwierdzeniu przez Radę Unii Europejskiej.

Ten akt prawny, o doniosłym znaczeniu dla rynku pośrednictwa kredytowego, prezentuje nowe podejście do regulacji działalności banków i instytucji pożyczkowych oraz pośredników kredytowych, wprowadzając między innymi obowiązek rejestracji firm i potwierdzania kompetencji doradców klienta, a także przekazywania kredytobiorcom szerszego niż dotychczas zakresu informacji. Drugie wydarzenie, to przyjęcie na poziomie unijnym Dyrektywy o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów, dającej uczestnikom rynku usług finansowych, w tym pośrednikom kredytowym, szersze możliwości polubownego rozwiązywania problemów powstających w relacjach z klientami, z ewidentną korzyścią dla wizerunku poszczególnych firm oraz całej branży pośrednictwa kredytowego.

Proces transponowania nowych regulacji do polskiego porządku prawnego nastąpi w okresie zauważalnego ożywienia koniunktury na krajowym rynku kredytowym. Taka sytuacja daje uczestnikom rynku kredytowego szansę na systematyczne dostosowanie ich praktyk biznesowych do podwyższonych wymogów stawianych przez nowe regulacje. Pośrednicy kredytowi w szczególności są tą grupą, która nie może sobie pozwolić na zmarnowanie tej szansy.

Nowe wyzwania i nowe narzędzia

Zmiany w otoczeniu prawnym wymagają zdecydowanie większego zaangażowania naszej organizacji w przygotowanie całego sektora pośrednictwa kredytowego i poszczególnych jego uczestników do nowych wyzwań- twierdzi Krzysztof Opaliński, Prezes Rady Nadzorczej FINES SA, pełniący także funkcję Przewodniczącego Komitetu Konferencji KPF. Świadomość tego wyzwania i konieczności koordynacji działań uczestników sektora stała się punktem wyjścia dla decyzji podjętej przez Andrzeja Rotera, Dyrektora Generalnego KPF, o powołaniu do życia Komisji Stałej Sektora Pośrednictwa Kredytowego – dodaje dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. Ładu Korporacyjnego w KPF, który będzie sprawował funkcję Przewodniczącego tego organu.

Zadaniem Komisji jest wypracowanie wizji rozwoju sektora, rekomendowanie koncepcji i dokonywanie ustaleń co do wspólnych działań pod auspicjami KPF. Paweł Adamiak, Prezes Rady Nadzorczej Domu Kredytowego NOTUS SA, stwierdza, że niektóre praktyki biznesowe, choćby nawet niewielkiej części uczestników rynku pośrednictwa kredytowego, mogą negatywnie wpływać na wizerunek całego sektora i mogą być barierą dla jego zrównoważonego rozwoju.Artur Nowak Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych podkreśla, że istotnym wyznacznikiem działań Komisji Stałej będzie dążenie do upowszechnienia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w tym sektorze poprzez wyznaczanie standardów oraz nadzór nad ich stosowaniem w praktyce biznesowej. Jednym z głównych celów Komisji jest opracowanie nowej księgi Zasad Dobrych Praktyk KPF w Pośrednictwie i Doradztwie Kredytowym, a następnie ich wdrożenie do praktyki sektora. Istotnym zadaniem jest także zapewnienie pośrednikom kredytowym dostępu do instytucji polubownego rozstrzygania sporów (ADR).

Komisja będzie spotykała się systematycznie, raz w miesiącu w Warszawie. Zgodnie z filozofią działania KPF, wypracowane projekty nowych, podwyższonych standardów, a także propozycje rozwiązań zapewniających dostęp do instytucji ADR, będą konsultowane z szeroko rozumianym rynkiem, tak by w jak najlepszy sposób realizowały zasadę dobra wspólnego – podsumowuje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce