Pozytywny wynik audytu etycznego KPF

KATARZYNA NOWAK KWIECIEŃ 2016

Miło mi poinformować, że już po raz czwarty przeszliśmy pozytywnie audyt etyczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych za 2015r.

Certyfikat, który otrzymaliśmy potwierdza, że nasza Spółdzielnia jest w gronie członków KPF w pełni akceptujących zobowiązania wynikające z przyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Zasady te zostały opracowane i przyjęte do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców. Pełna treść Zasad Dobrych Praktyk dostępna jest na naszej stronie w części Etyka oraz na stronie KPF.

Jakie kwestie obejmuje audyt?

Audyt dotyczy przede wszystkim przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk, należą do nich kwestie związane m.in.z odpowiedzialnym pośrednictwem finansowym, reklamą, informowaniem klientów, doskonaleniem zawodowym,  uczciwą współpracą i etyczną konkurencją, współpracą z instytucjami finansowymi, reklamacjami, ochroną danych osobowych.

Firma przechodząca audyt musi zadeklarować i potwiedzić, czy przedsiębiorstwo np.:

–  przekazując klientowi informacje o oferowanych produktach dokłada starań, by informacje te były rzetelne, kompletne i zrozumiałe dla klienta, szczególnie w zakresie konstrukcji produktów finansowych, ich kosztu, możliwych do osiągnięcia korzyści oraz związanego z nimi ryzyka, a także konsekwencji wynikających z ich nabycia

–  dba o to, by przekazywane informacje nie wprowadzały klienta w błąd, w szczególności w zakresie konstrukcji, celu i sposobu działania oferowanych produktów

–  formułując komunikaty reklamowe i marketingowe dba o to, by przedstawiane w nich informacje były rzetelne i nie wprowadzały w błąd, szczególnie w zakresie ryzyka związanego z możliwymi do osiągnięcia korzyściami.

Więcej o naszych działaniach Spółdzielni dot. promowania zasad etyki znajduje się na naszej stronie w zakładce Etyka.
certyfikat KPF audyt etyczny 2015