Dialog w Spółdzielni

KATARZYNA NOWAK GRUDZIEŃ 2016

W Spółdzielni dialog z interesariuszami to podstawa – słuchamy, analizujemy i wprowadzamy zmiany w życie. Dlatego miło mi poinformować, że właśnie zakończyliśmy serię spotkań z przedstawicielami kluczowych grup interesariuszy Spółdzielni,  które były kontynuacją rozpoczętego dwa lata temu sformalizowanego procesu dialogu. Wzięło w nich udział ponad 40 osób.

Odbyły się dwa spotkania – z interesariuszami wewnętrznymi (spółdzielcy, doradcy, przedstawiciele centrali) i zewnętrznymi (m.in. przedstawiciele partnerów biznesowych – banków, dostawców, organizacji pozarządowych, organizacji branżowej, środowisk akademickich), które były dla nas znakomitą okazją do poznania opinii, pomysłów i oczekiwań naszych interesariuszy wobec Spółdzielni.

Celem sesji dialogowych było zdefiniowanie oczekiwań względem treści czwartego zintegrowanego raportu społecznego Spółdzielni za rok 2016, przyszłych działań Spółdzielni oraz spełnienie wymagań międzynarodowego standardu sprawozdawczości pozafinansowej GRI G.4. Pytaliśmy się m.in.  o to jakie wyzwania pojawią się dla Spółdzielni w perspektywie najbliższych 3 lat, jakie są obszary do poprawy w relacji interesariusz – Spółdzielnia, jaka powinna być rola Spółdzielni w zakresie budowania dobra wspólnego, jakie treści powinny się znaleźć w naszym zintegrowanym raporcie społecznym oraz jaką powinien mieć formę, aby był przydatny i ciekawy.

Odpowiedzi na zgłoszone przez interesariuszy oczekiwania zostaną zamieszczone w naszym raporcie, który opublikujemy w 2017 r. Jakie oczekiwania zgłaszali nasi interesariusze podczas spotkań w ubiegłym roku? – o tym możecie przeczytać tutaj link.

Spotkania były prowadzone przez zewnętrznych moderatorów z firmy Deloitte w oparciu o międzynarodowy standard dialogu AA1000SES, który jest oparty na poniższych zasadach. ANG deklaruje przestrzeganie tych zasad w procesie prowadzenia dialogu z interesariuszami.

ZAPEWNIENIE KOMPLETNOŚCI uwzględnienia wszystkich oczekiwań w odniesieniu zarówno do  istotności zagadnień jak i charakteru działalności firmy
ODPOWIEDZI NA OCZEKIWANIA interesariuszy firmy we właściwy dla nich sposób a także adekwatny do skali i rodzaju działalności firmy
ZAPEWNIANIE ISTOTNOŚCI strategii i raportowania, poprzez odniesienie zgłoszonych oczekiwań do działalności biznesowej firmy oraz jej wpływu na otoczenie
WŁĄCZANIE OCZEKIWAŃ interesariuszy w procesy decyzyjne związane z realizacją działań biznesowych

Źródło: www.accountability.org

 

Często zadawane pytania