Edukacja i popularyzacja CSR – mamy w tym swój udział!

KATARZYNA NOWAK LUTY 2017

30 stycznia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, powołanej przez Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organ pomocniczy Ministerstwa. W spotkaniu wzięło udział 110 osób, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, nauki oraz administracji. Jako ANG angażujemy się w różne inicjatywy promujące zasady odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu, również w tej mamy w nim swój udział! 🙂

Grupa ds. edukacji i popularyzacji CSR jest otwarta dla wszystkich osób i organizacji, które chcą włączyć się w prace nad projektami z zakresu edukacji o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju. Ma stanowić przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji pomiędzy osobami zajmującymi się kwestiami odpowiedzialności z różnych perspektyw: biznesowej, administracji publicznej, akademickiej czy pozarządowej.

Celem działań Grupy jest wypracowywanie pomysłów na projekty z zakresu edukacji i popularyzacji CSR skierowanych do różnych grup interesariuszy. Wstępnie planowane jest stworzenie publikacji pt. „Bank inicjatyw edukacyjnych w zakresie CSR w Polsce, 2017”, która zostanie wydana na początku 2018 r. w języku polskim i angielskim oraz przygotowanie wkładu Grupy do dwóch pozostałych Grup Zespołu:  Grupy ds. strategicznych oraz Grupy ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Podczas spotkania pracowaliśmy wspólnie w mniejszych podgrupach nad propozycjami działań do realizacji w 2017 r.  Wszystkie wypracowane propozycje zostaną dokładnie przeanalizowane przez przedstawicieli Ministerstwa, które razem z Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedstawi propozycję konkretnych działań dla Grupy.
Wciąż istnieje możliwość dopisania się do prac Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, zachęcamy do włączenia się!  Kontakt: lukasz.szefler@mr.gov.pl