Kodeks Etyczny ANG w nowej odsłonie

KATARZYNA NOWAK LIPIEC 2017

Obserwując zmiany w otoczeniu, w naszej organizacji oraz w odpowiedzi na wyzwania branży zdecydowaliśmy się, na drodze konsultacji z naszymi interesariuszami, odświeżyć Kodeks Etyczny ANG. Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem, w którym pojawiły się np. nowy zapis dotyczący komunikacji w mediach społecznościowych czy definicja odpowiedzialnej sprzedaży, którą posługujemy się w ANG, i która jest punktem odniesienie dla naszych działań biznesowych.

„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto” ̶   powiedział Władysław Bartoszewski.
Myśląc o etyce w naszej organizacji, nie skupiam się tylko na tym, jak dużo zrobiliśmy, by stawać się przyzwoitą firmą, być wobec naszych partnerów, klientów, współpracowników porządnymi przedsiębiorcami i ludźmi, ale przede wszystkim koncentruję się na tym, jak mocno jesteśmy niedoskonali. Ta świadomość niedoskonałości i odpowiedzialności z tym związanej oznacza dla nas wielkie wyzwanie, potrzebę ciągłej zmiany i jest też dla nas wszystkich dobrą przyszłością, jeżeli temu sprostamy.

Myślę, że niniejszy zbiór wskazówek dla jednych z nas będzie potwierdzeniem tego, że jesteśmy na dobrej drodze, dla innych inspiracją do zmian i też dla niektórych z nas kategoryczną normą postępowania.

Jako ANG jesteśmy firmą, której „o coś chodzi” i z całą pewnością jedną z najważniejszych spraw jest  odpowiedzialna i etyczna sprzedaż.

Zachęcam do refleksji nad naszymi zasadami i do ich stosowania.

Artur Nowak-Gocławski, zarząd ANG

 

12 zasad etycznych ANG


Wersja PDF

Przyjęte przez nas zasady  wynikajaą z naszej tożsamości, przekonań, wartości i sposobu, w jaki prowadzimy biznes. Zasady zapisane w naszym Kodeksie Etycznym obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników ANG. Ich stosowanie jest bezwarunkowe – jesteśmy zaangażowaną społecznie organizacją zrównoważonego rozwoju, zbudowaną na fundamencie odpowiedzialności i szacunku wobec siebie samych i wszystkich naszych interesariuszy.

 

 1. STOSUJEMY ZASADY ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY.

Podejmujemy wysiłki na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży zarówno w naszej organizacji, jak i w branży finansowej oraz kategorycznie przeciwstawiamy się wszelkim działaniom mogącym prowadzić do nieodpowiedzialnej, tzw. złej sprzedaży, czyli missellingu.

 • W naszym rozumieniu odpowiedzialna sprzedaż w branży finansowej to taka relacja z klientem, która sprawia, że otrzymuje on produkt finansowy, który jest mu potrzebny, który rozumie i na który go stać.
 • W naszych działaniach sprzedażowych zawsze szukamy równowagi pomiędzy interesami naszych partnerów finansowych, współpracowników i klientów.
 • Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie warunki i postanowienia umowy, zwłaszcza jeżeli dotyczą grożących klientom konsekwencji i ryzyk finansowych, były dla naszych klientów przejrzyste, jasne i dające poczucie zaufania do nas jako przedstawicieli branży finansowej.
 • Dbamy o jakość, profesjonalizm i wysokie standardy obsługi klientów.

 2. DARZYMY SIĘ SZACUNKIEM I ZAUFANIEM, UCZCIWIE I LOJALNIE PODCHODZIMY DO WZAJEMNYCH RELACJI. WSPÓŁPRACUJEMY ZE SOBĄ I DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ.

 • Szanujemy swoich współpracowników oraz partnerów biznesowych, wspieramy się wzajemnie.
 • Współpracujemy z osobami, które szanują nasz system wartości i zechcą  stawać się częścią tożsamości ANG.
 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, bezinteresownie pomagamy innym.
 • Identyfikujemy się z marką ANG i zawsze komunikujemy przynależność do ANG.
 • Odpowiadamy na potrzeby wspólne społeczności ANG, włączając się i uczestnicząc w inicjatywach z tym związanych.
 • Decyzje biznesowe podejmujemy, myśląc długofalowo i biorąc pod uwagę ich konsekwencje dla nas, klientów, partnerów biznesowych, środowiska i innych interesariuszy.

 

3. TWORZYMY ODPOWIEDZIALNE, SPRAWIEDLIWE I PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY.

 • Współpracując z ANG, nie współpracujemy biznesowo jednocześnie z bezpośrednią konkurencją Spółdzielni ANG.
 • Nie rekrutujemy i nie proponujemy współpracy pracownikom i współpracownikom oraz partnerom biznesowym innych spółdzielców ANG.
 • Nie konkurujemy cenowo z innym spółdzielcami ANG i nie stosujemy dumpingowych cen w celu zdobycia partnerów do współpracy.
 • Tworzymy kulturę pracy opartą na szacunku do drugiego człowieka i przyrody.
 • W relacjach ze współpracownikami kierujemy się naszą odpowiedzialnością za te relacje.
 • Zapewniamy współpracownikom godziwe warunki pracy i wynagrodzenia.
 • Stosujemy uczciwe praktyki związane z zatrudnieniem i podjęciem współpracy.

 

4. WAŻNE SĄ DLA NAS ROZWÓJ I EDUKACJA – DZIĘKI NIM MOŻEMY ŚWIADCZYĆ USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE*.

 • Dbamy o rozwój osobisty, zarówno na poziomie zawodowym, jak i humanistycznym.
 • Uaktualniamy i uzupełniamy konieczną wiedzę fachową poprzez ustawiczne kształcenie i doskonalenie umiejętności.
 • Korzystamy z dostępnych w ANG szkoleń i rozwiązań sprzyjających naszemu rozwojowi.

* dokumenty zewnętrzne: Zasady dobrych praktyk KPF – część IV Pośrednik Kredytowy

* dokumenty wewnętrzne: Program szkoleń;  Standardy pracy doradców

 

5. PRZESTRZEGAMY PRZEPISÓW PRAWA ORAZ POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH UMÓW*.

 • Wykonujemy nasze obowiązki z należytą starannością, uwzględniając zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne regulacje prawne.
 • Dbamy o ochronę danych osobowych naszych klientów i poufność posiadanych informacji.

* dokumenty zewnętrzne: Zasady dobrych praktyk KPF – część IV Pośrednik Kredytowy

* dokumenty wewnętrzne: Standardy pracy doradców; Polityka compliance – ochrona danych osobowych, postępowanie z danymi poufnymi

 

6. UNIKAMY KONFLIKTU INTERESÓW.

 • Unikamy konfliktu interesów. Jeżeli konflikt taki zaistniał – dążymy do jego rozwiązania z zapewnieniem uczciwego i rzetelnego traktowania współpracowników, klientów i partnerów.
 • Problematyczne kwestie i nieprawidłowości dotyczące tematów objętych Kodeksem Etycznym zgłaszamy do Komisji Etyki.
 • W każdym przypadku możemy skorzystać ze wsparcia członków zarządu, którzy mogąpełnić funkcję mediatora.

 

7. DBAMY O UCZCIWĄ I PRZEJRZYSTĄ KOMUNIKACJĘ.

 • Naszym partnerom przekazujemy wszelkie niezbędne informacje, które według naszej wiedzy mogą wpłynąć na ich decyzje biznesowe.
 • Dbamy o to, by informacje przekazywane naszym klientom były rzetelne i nie wprowadzały ich w błąd.
 • W komunikacji marketingowej nie stosujemy informacji budujących niewłaściwe przesłanki decyzji naszych partnerów lub/i klientów.
 • Potrafimy przyznać się do błędów i zawsze wyciągamy z nich wnioski.

 

8. BUDUJEMY PARTNERSKIE I DŁUGOTERMINOWE RELACJE Z KLIENTAMI I PARTNERAMI BIZNESOWYMI.

 • Dobro klienta zawsze stawiamy wyżej niż nasze dobro i własne korzyści finansowe.
 • Każdego klienta traktujemy z szacunkiem i zrozumieniem, proponując optymalną ofertę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Jesteśmy odpowiedzialni wobec klientów, otwarcie informując o warunkach współpracy, procesie i produktach.
 • W naszym postępowaniu kierujemy się dbałością o interesy naszych partnerów finansowych.

 

9. PRZESTRZEGAMY ZASAD UCZCIWEJ KONKURENCJI.

 • We wzajemnych stosunkach kierujemy się dobrymi obyczajami z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.
 • Szanujemy i dbamy o dobre relacje z konkurencją.
 • Nie wyrażamy się źle o konkurencji. W komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej skupiamy się na swoich atutach, a nie na wadach konkurencji. W ten sposób możemy budować naszą pozycję rynkową.

 

10. WYSTRZEGAMY SIĘ WSZELKICH PRZEJAWÓW DYSKRYMINACJI. DBAMY O RÓŻNORODNOŚĆ W MIEJSCU PRACY.

 • Wdrażamy politykę równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy w obszarach dotyczących rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, ochrony przed mobbingiem.
 • Dbamy, aby ANG była miejscem wolnym od wszelkich form dyskryminacji. Dlatego też nie dyskryminujemy naszych współpracowników z ramienia ANG, klientów i pozostałych interesariuszy ze względu na płeć, wiek, poglądy religijne lub polityczne, niepełnosprawność, orientację seksualną itp.
 • Z różnorodności z zainteresowaniem czerpiemy inspirację i wiedzę.
 •  Wyrażanie przez współpracowników opinii w mediach, w tym szczególnie w społecznościowych, powinno uwzględniać wartości i zasady obowiązujące w ANG. Powinniśmy unikać wypowiedzi obraźliwych, dyskryminujących, naruszających godność człowieka, łamiących zasady Kodeksu Etycznego.

 

11. ANGAŻUJEMY SIĘ W DZIAŁANIA NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO.

 • Działamy na rzecz dobra wspólnego, angażując się w miarę naszych możliwości w rozwiązywanie problemów społecznych.
 • Naszym współpracownikom stwarzamy możliwość samorealizacji  w ramach programu wolontariatu pracowniczego.
 • Zachęcamy naszych klientów, współpracowników, partnerów biznesowych i ich rodziny do angażowania się w dobro wspólne społeczności, w jakich żyjemy.
 • Solidaryzujemy się ze społecznością spółdzielczą, wspierając ruch spółdzielczy i spółdzielcze inicjatywy.
 • Angażujemy się w inicjatywy na rzecz doskonalenia branży finansowej.

 

12. OGRANICZAMY NASZ NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO.

 • Podejmujemy inicjatywy mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. Staramy się działać zgodnie z zasadą 3xU: używaj mniej, utylizuj, użyj powtórnie.
 • Ograniczamy zużycie papieru. Jeżeli musimy drukować ‒ drukujemy po obu stronach kartki, na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu, z certyfikatem FSC.
 • Nasze materiały marketingowe, np. ulotki, wizytówki, teczki, plakaty, drukujemy na papierze z certyfikatem FSC, pochodzącym w 100% z recyklingu.
 • Komunikujemy klientom, partnerom biznesowym, współpracownikom o naszej odpowiedzialności w tym zakresie.

 

ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wszyscy spółdzielcy, doradcy, pracownicy i współpracownicy ANG są zobowiązani do przestrzegania zapisów niniejszego Kodeksu Etycznego i zgłaszania w dobrej wierze wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości, które w ich ocenie są nieetyczne i niezgodne z zapisami Kodeksu Etycznego. Wszelkie pytania, wątpliwości i nieprawidłowości należy zgłaszać na adres mailowy etyka@angkredyty.pl

 

KOMISJA ETYKI

Nasz Kodeks Etyczny jest dokumentem wypracowanym w konsultacji z Wami. Niemniej, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do samych zasad czy też ich stosowania na co dzień, do Waszej dyspozycji jest Komisja Etyki, która będzie służyć pomocą. Aktualny skład Komisji Etyki dostępny jest na www.angkredyty.pl w zakładce Etyka.