ANG Spółdzielnia partnerem do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

KATARZYNA NOWAK GRUDZIEŃ 2017

Jako jedna z 25 firm podpisaliśmy w środę, 6.12.2017 r. „Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)”. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do podejmowania działań, które przeobrażą polską gospodarkę w zrównoważoną, zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podpisanie deklaracji „Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju” jest kolejnym krokiem do realizowania założeń Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, stworzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Agenda zawiera 17 zrównoważonych celów i 169 zadań, skupia się na trzech dużych obszarach – gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Polskie przedsiębiorstwa postanowiły wziąć na siebie odpowiedzialność związaną z budowaniem gospodarki zgodnie z tymi wytycznymi. Deklaracja została podpisana przez 25 firm podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Rozwoju.

– Nikt nie ma wątpliwości, że indywidualne działania nie rozwiążą złożonych, globalnych problemów. Potrzebna jest wielopoziomowa współpraca na rzecz walki z ubóstwem, głodem, pogłębiającymi się nierównościami czy zmianami klimatycznymi. 17 zrównoważonych Celów i 169 zadań to zobowiązanie nakładane przez obecne i przyszłe pokolenia na liderów politycznych oraz liderów świata biznesu. Myślące o rozwoju w długofalowej perspektywie przedsiębiorstwa mają do odegrania jedną z pierwszoplanowych ról – inicjatora niezbędnych zmian i procesów. ANG Spółdzielnia chce aktywnie się w to zaangażować się i być liderem takich zmian – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni.

Sygnatariusze zadeklarowali, że są świadomi globalnych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz ich złożoności, a także że upatrują w celach zrównoważonego rozwoju szansę na wykreowanie nowej rzeczywistości gospodarczej, otwierającej nowe ścieżki rozwoju dla biznesu, opartej na zasadach transparentności i budującej wizerunek Polski, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Zobowiązali się do mobilizacji sił i wspólnego działania w celu realizacji założonych przez Agendę celów, a należą do nich m.in.: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, działania z dziedziny klimatu.

– Jako ANG Spółdzielnia poprzez działania i inicjatywy, w które się angażujemy, staramy się odpowiadać na najważniejsze wyzwania jakie stoją przed branżą finansową, jednymi z nich są:: odpowiedzialna sprzedaż i konsumpcja produktów finansowych, edukacja finansowa oraz partnerstwo na rzecz rozwiązywania ważnych wyzwań społecznych. – dodaje Artur Nowak – Gocławski.

ANG Spółdzielnia jest także laureatem wyróżnienia Najlepszy Pracodawca AON Hewitt, za promowanie dobrych praktyk w zakresie zatrudniania oraz budowanie przyjaznej i angażującej kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Spółdzielnia jest partnerem strategicznym Konkursu eS Przedsiębiorstwo Społeczne Roku prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno– Ekonomicznych oraz inicjatorem projektu Nienieodpowiedzialni, w ramach którego promuje etykę, odpowiedzialną sprzedaż, zaangażowanie społeczne oraz zrównoważony rozwój branży finansowej i jej otoczenia.

 

ANG Spółdzielnia partnerem do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego RozwojuNajlepszy Pracodawca AON Hewitt