Dialog to podstawa

KATARZYNA NOWAK LUTY 2018

W Spółdzielni wzajemne słuchanie się i zaangażowanie wszystkich interesariuszy to kluczowy element sprawnego działania. Co roku organizujemy spotkania dialogowe z przedstawicielami zidentyfikowanych grup interesariuszy.

8 lutego 2018 roku odbyły się dwa spotkania – jedno z interesariuszami wewnętrznymi (spółdzielcy, doradcy, przedstawiciele centrali) oraz drugie z zewnętrznymi (m.in. przedstawiciele partnerów biznesowych – banków, dostawców, organizacji pozarządowych, organizacji branżowej). Była to dla nas doskonała okazja do poznania opinii, pomysłów i oczekiwań wobec Spółdzielni. W spotkaniach wzięły udział 23 osoby.

Celem sesji dialogowych było podsumowanie 2017 roku, poznanie oczekiwań interesariuszy wobec organizacji, zdefiniowanie oczekiwań względem treści piątego zintegrowanego raportu społecznego Spółdzielni za rok 2017, przyszłych działań Spółdzielni oraz spełnienie wymagań międzynarodowego standardu sprawozdawczości pozafinansowej GRI. Rozmawialiśmy o mocnych i słabych stronach ANG, o wizerunku marki, proponowanych zmianach na przyszłość, zaufaniu dla całej branży finansowej, szansach i wyzwaniach dla ANG, które widzą interesariusze. Uczestnicy spotkań zostali również poproszeni o ocenę poprzedniego raportu i rekomendacje do kolejnego.

Spotkania były prowadzone przez zewnętrznych moderatorów z firmy The Sustainers w oparciu o międzynarodowy standard dialogu AA1000SES, który jest oparty na poniższych zasadach. ANG deklaruje przestrzeganie tych zasad w procesie prowadzenia dialogu z interesariuszami.

ZAPEWNIENIE KOMPLETNOŚCI uwzględnienia wszystkich oczekiwań w odniesieniu zarówno do  istotności zagadnień jak i charakteru działalności firmy
ODPOWIEDZI NA OCZEKIWANIA interesariuszy firmy we właściwy dla nich sposób a także adekwatny do skali i rodzaju działalności firmy
ZAPEWNIANIE ISTOTNOŚCI strategii i raportowania, poprzez odniesienie zgłoszonych oczekiwań do działalności biznesowej firmy oraz jej wpływu na otoczenie
WŁĄCZANIE OCZEKIWAŃ interesariuszy w procesy decyzyjne związane z realizacją działań biznesowych

Źródło: www.accountability.org