Raport zintegrowany ANG Spółdzielni za 2018 rok

ANG SIERPIEŃ 2019

Już po raz szósty przygotowaliśmy roczny raport zintegrowany, w którym podsumowujemy działalność i osiągnięcia w 2018 r., a także cele na rok 2019. Dokument przedstawia szerszą perspektywę, uwzględniającą oprócz wyników finansowych oraz stopnia realizacji zakładanych celów pozabiznesowych, także relacje i oczekiwania interesariuszy.

Raport został przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne raportowania – GRI Standards oraz IIRC. Pełna wersja, a także skrót w języku angielskim, dostępne są w formie dedykowanej strony internetowej – http://www.raport2018.angkredyty.pl, przygotowanej zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami WCAG 2.0. Skrócona wersja raportu (w języku polskim) została również wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.

Tegoroczna edycja raportu nosi nazwę Dobry rok – nie bez powodu. W 2018 r. osiągnęliśmy przyzwoite wyniki biznesowe, spełniające nasze oczekiwania, nie rezygnując z założonej na początku powstawania Spółdzielni, służebnej wobec klienta roli . Wierzę, że to powodzenie ekonomiczne sprzyjało zaangażowaniu w dobro wspólne i znalazło też doceniony wymiar w naszej aktywności społecznej, w relacjach z interesariuszami. W tym wszystkim udało nam się podtrzymać ogień ciągłego niepokoju, pewnego rodzaju buntu, jaki nam towarzyszy od początku naszego istnienia. Ogień niezgody na niektóre elementy otoczenia, również nasze własne niedoskonałości i co najważniejsze, ciągle mamy chęć zmiany tego. Ta nieustająca potrzeba łączenia biznesu z sensem jego działania, pożytecznością dla ludzi i świata jest wciąż najważniejszą częścią naszej tożsamości – mówi Artur Nowak-Gocławski.

Większość celów osiągnięta, kolejne wyznaczone

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy przyjęte od początku istnienia Spółdzielni podejście do budowania trwałego i zrównoważonego biznesu w czterech głównych obszarach: biznes, ludzie, kapitał społeczny, środowisko. Z raportu wynika, że nadal udaje nam się łączyć biznes z realizowaniem służebnej wobec klienta roli. W kategorii biznesowej, udało nam się spełnić zakładane cele w 88%. Na tak dobry rezultat wpływ miały m.in. osiągnięte wyniki finansowe, stosowanie reguł ładu spółdzielnianego, etyka, satysfakcja klientów oraz przejrzyste zasady współpracy z interesariuszami. W kolejnym obszarze – budowania kapitału ludzkiego, spełniono cele w 71%, a w zakresie budowania kapitału społecznego – w 62%. Natomiast cele dotyczące zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko zostały osiągnięte w bardzo niezadowalającym stopniu (10%) – w kolejnym roku planujemy zdecydowanie poprawić ten wynik.

Inicjatywy i wyróżnienia

Oprócz dobrych wyników finansowych oraz powiększenia naszej społeczności o 28% w stosunku do 2017 r., ubiegły rok obfitował także w nagrody i wyróżnienia dla Spółdzielni. Po raz czwarty z rzędu otrzymaliśmy tytuł Najlepszego Pracodawcy AON Hewitt, utrzymaliśmy tytuł Super Etycznej Firmy Pulsu Biznesu, a także wyróżnienie w postaci Listka CSR Polityki oraz Gazeli Biznesu. Oprócz tego, zaangażowaliśmy się m.in. w prace grupy roboczej ds. konsumpcji przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz kontynuujemy swoje zaangażowanie w Koalicji Prezesi-Wolontariusze, Konfederacji Lewiatan, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i innych inicjatywach.