Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ANG LUTY 2021

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), Zarząd Grupy ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860811, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 1 883 962,00 zł, w pełni opłaconym, NIP: 5213909027, (dalej „Spółka”) w trybie art. 402 § 3 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie poszerzenia składu Komisja Etyki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Prezentacja planów rozwojowych Spółki na lata 2020-2023.
9. Zamknięcie obrad.

Warszawa, 09.02.2021 r.
Zarząd Grupa ANG S.A.