> Aktualności > Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), Zarząd Grupy ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860811, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 1 883 962,00 zł, w pełni opłaconym, NIP: 5213909027, (dalej „Spółka”) w trybie art. 402 § 3 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie poszerzenia składu Komisja Etyki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Prezentacja planów rozwojowych Spółki na lata 2020-2023.
9. Zamknięcie obrad.

Warszawa, 09.02.2021 r.
Zarząd Grupa ANG S.A.

Hipoteczny kredyt refinansowy
Kredyt gotówkowy na PIT -11

28 lutego br. minął termin przekazania pracownikom deklaracji PIT-11. Do 30 kwietnia, czyli rozliczenia przez podatników podatku dochodowego, wybrane banki Czytaj więcej

Rozszerzamy listę partnerów w zakresie OZE

Sprzedaż instalacji fotowoltaicznych do oferty wprowadziliśmy na przełomie 2020/2021 roku. Początkowo nawiązaliśmy współpracę z Edison Energia, BREWA, Sunday Polska. W Czytaj więcej

Ubezpieczenie NNW
O czym warto pamiętać korzystając z sezonu narciarskiego?

Wybierając się w góry należy nie tylko przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, ale także przygotować się na nieprzewidziane sytuacje. Co nas Czytaj więcej

Do 150 tys. złotych kredytu gotówkowego w Ikano Banku

Do 150 tys. złotych kredytu gotówkowego w Ikano Banku. Kredyt jest dostępny jedynie w Grupie ANG.