Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PIOTR ZYGIER WRZESIEŃ 2021

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1-2 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), Zarząd Grupy ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860811, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 1 883 962,00 zł, w pełni opłaconym, NIP: 5213909027, (dalej „Spółka”)
w trybie art. 402 § 3 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku
  do 31.12.2020 roku.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
  2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
  3. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
  4. udzielenia absolutorium:
   • Arturowi Nowak-Gocławskiemu – Prezesowi Zarządu z pełnienia obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 roku.
   • Katarzynie Dmowskiej – Wiceprezesowi Zarządu z pełnienia obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 roku.
   • Michałowi Kwaskowi – Członkowi Zarządu z pełnienia obowiązków z roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 roku.
  5. sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 roku.
  6. przekazania darowizny na rzecz Fundacji Nienieodpowiedzialni.
 1. Omówienie planów działalności Spółki.
 2. Sprawy różne – dyskusja.
 3. Zamknięcie obrad.

Warszawa, dnia 14 września 2021 r.
Zarząd Grupa ANG SA

Często zadawane pytania