> Aktualności > Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1-2 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), Zarząd Grupy ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860811, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 1 883 962,00 zł, w pełni opłaconym, NIP: 5213909027, (dalej „Spółka”)
w trybie art. 402 § 3 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku
  do 31.12.2020 roku.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
  2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
  3. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
  4. udzielenia absolutorium:
   • Arturowi Nowak-Gocławskiemu – Prezesowi Zarządu z pełnienia obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 roku.
   • Katarzynie Dmowskiej – Wiceprezesowi Zarządu z pełnienia obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 roku.
   • Michałowi Kwaskowi – Członkowi Zarządu z pełnienia obowiązków z roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 roku.
  5. sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 roku.
  6. przekazania darowizny na rzecz Fundacji Nienieodpowiedzialni.
 1. Omówienie planów działalności Spółki.
 2. Sprawy różne – dyskusja.
 3. Zamknięcie obrad.

Warszawa, dnia 14 września 2021 r.
Zarząd Grupa ANG SA

Wyniki Grupy ANG za III kwartał 2021 r.

Nasza firma w III kwartale br. dalej urosła w zakresie sprzedaży produktów finansowych. • Grupa ANG odnotowała 16% wzrost ze Czytaj więcej

NNO21
Bez lukrowania rzeczywistości – nieczystość w życiu i biznesie

26 października br. w Centrum Konferencyjnym Muzeum POLIN przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych spotkali się podczas IX Konferencji Czytaj więcej

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży
Powiększyło się grono Sygnatariuszy Odpowiedzialnej Sprzedaży

ERGO Hestia dołączyła do grona Sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.26 października br. trakcie IX Konferencji Nienieodpowiedzialnych, która odbyła się pod hasłem Czytaj więcej

Grupa ANG wspiera Dzień na U

W tym roku zdecydowaliśmy się przyłączyć do kampanii Dzień na U, podczas której razem z Fundacją Rak’n’Roll Wygraj Życie! zachęcamy naszych Czytaj więcej