Komunikat dot. stanowiska KNF w sprawie usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy

EDYTA MISZCZUK MARZEC 2022

Informacja z 4 marca 2022 r.

W sytuacji intensywnego napływu setek tysięcy obywateli Ukrainy do Polski, pozbawionych przez wojnę więzów rodzinnych i społecznych, a także środków do życia, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) skierował do Prezesów Zarządów Banków w Polsce stanowisko dotyczące zapewnienia uchodźcom z Ukrainy usług bankowych dostosowanych do aktualnych warunków.

Urząd KNF wyraził w nim oczekiwanie niezwłocznego wdrożenia przez banki oferty skierowanej do tej grupy uchodźców, zapewniającej im dostęp do podstawowych usług płatniczych i usprawniającej dystrybucję przeznaczonego dla nich wsparcia finansowego.
Podkreślił też konieczność umożliwienia im łatwego zaspokajania codziennych potrzeb życiowych wymagających standardowych transakcji płatniczych.

Zdaniem UKNF oferowany produkt powinien obejmować co najmniej:

· podstawowy rachunek płatniczy umożliwiający wpłaty i wypłaty środków zarówno w gotówce, jak i w formie transferów bezgotówkowych, w tym poleceń przelewu
· instrument płatniczy (kartę płatniczą) umożliwiający inicjowanie transakcji płatniczych
środkami na rachunku, w tym płatności przy użyciu terminali POS i wypłaty z bankomatów
· całkowite zwolnienie z opłat, w tym za prowadzenie rachunku czy wydanie lub używanie instrumentu płatniczego
· dokumentację umowną w polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej
· spełnienie wymagań silnego uwierzytelniania klienta

UKNF wyraził oczekiwanie aktywnego podejścia banków do opracowania i wdrożenia odpowiedniej oferty produktowej oraz współpracy w jej dystrybucji z samorządami, organami administracji i innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc uchodźcom.
Ze swojej strony Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zapewnia wszelkie wsparcie dla banków w rozwiązywaniu bieżących problemów i usuwaniu przeszkód związanych z wdrażaniem przez nie oczekiwanej oferty produktowej.

W sytuacji narastającego kryzysu humanitarnego, wywołanego militarną inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, niezbędne jest zaangażowanie wszelkich sił i środków w aktywne i masowe niesienie poszkodowanym pomocy w każdym wymiarze – osobistym, rzeczowym i finansowym. Państwo Polskie, jego instytucje publiczne, a nade wszystko obywatele i przedsiębiorcy, wykazują się w tej sytuacji ogromną empatią, solidarnością i bezinteresownym poświęceniem, za co należy im się niewypowiedziana wdzięczność i ogromny szacunek.

Повідомлення про позицію Управління фінансового нагляду Польщі щодо банківських послуг для біженців з України

У ситуації інтенсивного напливу до Польщі сотень тисяч громадян України, позбавлених родинних і соціальних зв’язків, а також засобів до існування війною, Управління Польського управління фінансового нагляду (UKNF) звернулося до президентів банківських правлінь у м. Польща з позицією щодо надання біженцям з України банківських послуг, адаптованих до сучасних умов.

У ньому Офіс PFSA висловив очікування, що банки негайно реалізують пропозицію, адресовану цій групі біженців, надавши їм доступ до основних платіжних послуг та сприяти розподілу призначеної для них фінансової підтримки.  Він також наголосив на необхідності дозволити їм легко задовольняти свої повсякденні потреби, які вимагають стандартних платіжних операцій.

На думку офісу KNF, пропонований продукт повинен включати щонайменше:

 · основний платіжний рахунок, що дозволяє вносити та знімати кошти як готівкою, так і у формі безготівкових переказів, включаючи кредитні перекази

 · платіжний інструмент (платіжна картка), що дає змогу ініціювати платіжні операції з коштами на рахунку, у тому числі платежі за допомогою POS-терміналів та зняття коштів у банкоматах

 · повна відмова від плати, у тому числі за обслуговування та видачу або використання рахунку платіжний засіб

 · договірна документація польською, українською, англійською та російською мовами

 · відповідність вимогам надійної аутентифікації клієнтів

Офіс KNF висловив сподівання на активний підхід банків до розробки та впровадження відповідної продуктової пропозиції та співпрацю щодо її розповсюдження з органами місцевого самоврядування, органами управління та іншими суб’єктами, які займаються наданням допомоги біженцям.

Зі свого боку Офіс Польського управління фінансового нагляду надає всю підтримку банкам у вирішенні поточних проблем та усуненні перешкод, пов’язаних із реалізацією ними очікуваної пропозиції продукту.

В умовах наростання гуманітарної кризи, спричиненої військовим вторгненням Російської Федерації в Україну, необхідно залучити всі сили та ресурси до активної та масової допомоги постраждалим у всіх вимірах – особистому, матеріальному та фінансовому.  Польська держава, її громадські інституції, а насамперед громадяни та підприємці, виявляють велику емпатію, солідарність і незацікавленість у цій ситуації.