Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca

EDYTA MISZCZUK MARZEC 2022

Z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców, którzy decydują na to, by mieszkać i pracować w Polsce. W wyniku agresji Rosji na Ukrainę dodatkowo schronienie w naszym kraju szuka coraz więcej obywateli Ukrainy. Co warto wiedzieć o zasadach ochrony zdrowotnej dla cudzoziemców? Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie dla obcokrajowców? I jak do tego wszystkiego ma się wykupienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

Zacznijmy od odpowiedzi na ostatnie powyżej postawione pytanie, w tym przybliżenia tematu czym owa karta jest. Otóż Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem unijnym, którego posiadacze mają prawo do bezpłatnego leczenia w krajach UE i EFTA. Niemniej nie każdy wie, że zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Oto kluczowe założenia:

  • W ramach publicznej opieki zdrowotnej, która funkcjonuje w danym kraju (UE i EFTA),
  • Leczenie obcokrajowców odbywa się na tych samych zasadach, co świadczenia realizowane na rzecz obywateli danego kraju. To w praktyce oznacza, że jeśli obywatele ponoszą część kosztów danego leczenia, cudzoziemiec również będzie musiał je ponieść.
  • Z EKUZ mamy prawo do leczenie niezbędnego i nieplanowanego.
  • O kartę mogą wnioskować osoby ubezpieczone oraz nieubezpieczone – tu mowa o dzieciach do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia.

Powyższe informacje pokazują, że jeśli obcokrajowiec chce mieć zapewnioną opiekę zdrowotną, mieszkając w Polsce czy też czasowo odwiedzając bliskich czy zwiedzając nasz kraj, warto by rozważył skorzystanie z oferty prywatnej opieki medycznej czy ochrony. I tu należy zaznaczyć, że cudzoziemcy przebywający w Polsce przez sam fakt stałego przebywania tu z automatu nie nabywają prawa do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Z opieki medycznej realizowanej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) mogą korzystać:

  • Obcokrajowcy zgłoszeni do ubezpieczenia przez pracodawcę albo prowadzą działalność gospodarczą w Polsce
  • Osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka najbliższej rodziny, chodzi między innymi o dzieci do 18 roku życia i uczące się – do 26 rż.
  • Uczniowie szkół w Polsce
  • Osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy w Polsce
  • Osoby posiadające status uchodźcy
  • Ci, którzy są objęci programem integracyjnym i ochroną uzupełniającą

Co, jeśli obcokrajowiec nie spełnia powyższych kryteriów, a chce skorzystać z publicznej służby zdrowia? W takiej sytuacji powinien zgłosić chęć opłacenia dobrowolnej składki w ramach NFZ.

Ubezpieczenie dla cudzoziemca

Z jakich ubezpieczeń mogą skorzystać cudzoziemcy?

Alternatywą do samodzielnego opłacania składki w ramach Narodowego Funduszu Zdrowotnego jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu medycznym dla obcokrajowców? Otóż w zależności od oferty, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie, gdzie ochroną objęte jest życie i zdrowie obcokrajowców w czasie pobytu w Polsce. Cudzoziemcy mogą również skorzystać z polisy OC (odpowiedzialność cywilna), która daje ochronę na wypadek zdarzeń spowodowanych w życiu prywatnym i ich finansowymi konsekwencjami. Mogą również skorzystać z polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Co obcokrajowcowi daje Ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW to ochrona na wypadek nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego doznamy uszczerbku na zdrowiu. Jeśli taką polisą na terenie Polski objęty jest obcokrajowiec, to w razie uszczerbku na zdrowiu czy śmierci ubezpieczonego, jego rodzina otrzyma pieniądze od ubezpieczyciela. Wybierając polisę NNW warto pamiętać o tym, by uważnie zapoznać się z zakresem zdarzeń objętych ochroną. Nie każdy pakiet zawiera np. pracę na budowie itd. Tu także dobrze jest zastanowić się nad tym, jaką sumą ubezpieczenia powinniśmy posiadać, czy mowa o np. 10 000 zł czy 50 000 zł itd.

OC dla obcokrajowca, czyli co?

Mimo tego jak odpowiedzialnie się zachowujemy, może dojść do zdarzania, którym wyrządzimy szkodę drugiej osobie. Może okazać się, że uprawiając sport potrącimy przechodnia, jeżdżąc na rowerze zarysujemy samochód stojący na parkingu itd. Takie zdarzenia mogą się przydarzyć także obcokrajowcom. Dlatego też, by nie ponosić kosztów z naprawą czy leczeniem osoby poszkodowanej, cudzoziemcy w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych znajdą także polisy OC. Dodatkowo ochrona OC może działać także w przypadku podróży po Polsce. Tu, analogicznie do polisy NNW, wybierając ubezpieczenie OC warto zapoznać się zakresem ochrony, ale także listą wykluczeń. Ta ostatnia zawiera informacje, jakie zdarzenia nie są objęte ochroną.

Nieodpłatne ubezpieczenie graniczne dla uchodźców

W związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainę na polskim rynku dostępne są także nieodpłatne ubezpieczenia graniczne. To ubezpieczenie komunikacyjne OC dla tych cudzoziemców, którzy nie posiadają Zielonej Karty. Warto przy tym zaznaczyć, że czas trwania polisy to 30 dni.

Nieodpłatne ubezpieczenie graniczne dla uchodźców