Czym jest leasing finansowy dla przedsiębiorców?

ANG GRUDZIEŃ 2022

Ideą leasingu zarówno operacyjnego jak i finansowego (inaczej kapitałowego lub inwestycyjnego) jest możliwość obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zaletą zawsze będzie brak konieczności angażowania własnych środków przy realizowaniu inwestycji. 

Jaka jest różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym?

W przypadku leasingu finansowego przedsiębiorca-leasingobiorca może wliczyć w koszty prowadzenia działalności część miesięcznej raty leasingowej – część odsetkową. W tej formie leasingu przedmiot leasingu wlicza do majątku przedsiębiorcy, co umożliwia samodzielne dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. To leasingobiorca amortyzuje przedmiot leasingu. Odpisy amortyzacyjne stanowić będą koszty uzyskania przychodów. Skorzystają z tego przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z przyspieszonej amortyzacji przedmiotu leasingu. Jednorazowa amortyzacja, pozwala skutecznie obniżyć podatek dochodowy w danym roku, dzięki jednorazowemu zaliczeniu w koszty wydatku z tytułu zakupu o wysokiej wartości. Jednorazowa amortyzacja to rodzaj pomocy de minimis. Kosztem uzyskania przychodów będzie również codzienna eksploatacja i użytkowanie przedmiotu leasingu.

Niewątpliwą zaletą tej formy leasingu jest brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego czasu trwania umowy. Umowa leasingu finansowego zawiera się na czas określony i na koniec jej trwania leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu.

W leasingu finansowym inaczej niż operacyjnym rozlicza się podatek VAT. Leasingobiorca musi go zapłacić w całości jednorazowo wraz z pierwszą ratą, gdyż mamy tu do czynienia z dostawą towaru. Leasing finansowy jest bardzo opłacalny w przypadku finansowania przedmiotów opodatkowanych preferencyjną stawką VAT 8. W tej formie leasingu raty nie są każdorazowo powiększane o zawsze stałą stawkę VAT 23%, niezależnie od faktycznej stawki, jaka obowiązuje na przedmiot leasingu. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego leasingu finansowego nie traktuje się jako usługi. VAT płaci się od razu, wraz z pierwszą ratą. Jego wysokość zależy od stawki podatku VAT na dany przedmiot.

Kiedy opłaca się leasing finansowy?

Leasing finansowy jest opłacalny dla podatników, którzy zdecydowali się na rzadziej wybierane formy opodatkowania, np. ryczałt. Wówczas wysokość kosztów nie ma wpływu na wysokość płaconych podatków — tarcza podatkowa w postaci możliwości wliczenia całości raty przy leasingu operacyjnym w koszty traci tu zupełnie swoje korzyści. Opłacać się będzie również dla przedsiębiorców, którzy nie są płatnikami VAT. Leasing finansowy będzie także korzystniejszy dla przedsiębiorców, którym zależy na krótkim czasie trwania umowy leasingu.