Co to jest faktoring? Rodzaje faktoringu

ANG GRUDZIEŃ 2022

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji różnego rodzaju instrumenty finansowe. Wśród najpopularniejszych są kredyt bankowy czy leasing. Niemniej od lat w Polsce rozwija się także faktoring. Jest to tzw. finansowanie faktur, które umożliwia uwolnienie „zamrożonej” gotówki w fakturach. Poznaj faktoring – definicję i rodzaje, ale i korzyści dla Twojej firmy.

Faktoring – co to jest?

Faktoring to forma finansowania działalności operacyjnej, w której firma lub bank przejmuje należności od dłużnika, finansuje wierzyciela i przejmuje ryzyko. Jest to narzędzie służące do zmniejszenia ryzyka transakcyjnego, które upowszechniło się w USA, skąd dotarło do Europy, a obecnie wykorzystywane jest na całym świecie. Faktoring obejmuje zakup krótkoterminowych wierzytelności z tytułu dostaw towarów lub usług na podstawie kopii rachunku. Za swoje usługi faktor pobiera stosowne wynagrodzenie.

Trzy podmioty faktoringu

Faktoring to umowa cywilnoprawna, która polega na wykupieniu przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności Twojej firmy (faktoranta), które wystawiasz swoich kontrahentom (odbiorcom).

Podmioty faktoringu:

 • faktor – nabywca wierzytelności, zwykle firma faktoringowa;
 • faktorant – dostawca towaru lub usługi / klient faktoringowy – sprzedaje wierzytelności firmie faktoringowej;
 • odbiorca – nabywca towaru lub usługi – zobowiązany do zapłaty za fakturę wierzycielowi z tytułu kupionych towarów lub usług.

Jak działa faktoring?

Faktoring przeznaczony jest dla firm, które sprzedają swoje towary i usługi innym firmom lub instytucjom w kredycie kupieckim – tj. z odroczonym terminem płatności. Twoja firma może uzyskać wyraźne korzyści ze stosowania tego narzędzia, o których mowa w dalszej części artykułu. 


Przykład, jak działa faktoring:

Sprzedajesz firmie X towar i ustalasz z nią termin płatności. Zwykle jest on zależny od branży, w której działasz lub innych praktyk stosowanych w Twoim przedsiębiorstwie. Jednak długie terminy płatności skutkują zamrożeniem gotówki, co może powodować trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań np. wypłaty wynagrodzeń czy zapłaty za kupowane produkty lub usługi.

W takich sytuacjach przydatny jest faktoring. Wysyłasz fakturę do Faktora, który zgodnie z ustaleniami umowy, wypłaci Twojej firmie zaliczkę, zwykle do 90% wartości brutto faktury, a pozostałą część po uregulowaniu faktury przez dłużnika. Największą korzyścią jest możliwość korzystania ze swoich pieniędzy praktycznie natychmiast (nawet w 24 godz.) po sfinalizowaniu sprzedaży.


Schemat działania faktoringu

Jakie są rodzaje faktoringu?

Rodzaje transakcji faktoringowych można podzielić według różnych kryteriów m.in. ze względu na umiejscowienie ryzyka wypłacalności dłużnika, moment zapłaty czy kryterium zawiadomienia dłużnika. Dostępne rozwiązania pozwalają na korzystanie z zalet faktoringu, ale Twój kontrahent nie musi być zawiadomiony o tym fakcie lub taka informacja pojawia się w określonym momencie.

Faktoring – rodzaje transakcji ze względu na umiejscowienie ryzyka wypłacalności dłużnika:

 • faktoring pełny – faktor przejmuje na siebie w całości ryzyko;
 • faktoring niepełny – faktorant jest obciążony ryzykiem wypłacalności dłużnika;
 • faktoring mieszany – faktor i faktorant wspólnie dzielą się ryzykiem.

Konkretny rodzaj faktoringu najlepiej dostosować do potrzeb Twojej firmy. Dla przykładu, jeśli wychodzisz z ofertą za granicę, to przepływy finansowe są ważne, ale bardziej istotne mogą okazać się względy bezpieczeństwa czy pomoc w dochodzeniu roszczeń. W takiej sytuacji wsparcie doświadczonej instytucji finansowej jest bezcenne.

Faktoring i jego rodzaje: faktoring pełny (bez regresu)

Co to jest faktoring bez regresu? Jest to inaczej faktoring pełny i oznacza, że faktor przyjmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Może to zrobić poprzez ubezpieczenie należności za pośrednictwem swojej polisy ubezpieczeniowej lub tej posiadanej przez przedsiębiorcę. Umowa faktoringu pełnego daje Twojej firmie pewność, że otrzyma zapłatę za dostarczone towary lub wykonane usługi, nawet jeśli kontrahent nie będzie w stanie jej dokonać.

Ryzyko ponosi: Faktor

Dla kogo jest faktoring pełny?

Faktoring bez regresu jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą się rozwijać, pozyskując nowych kontrahentów w kraju i za granicą, ale jednocześnie mają na względzie bezpieczeństwo swojej działalności. Wielu klientów korzysta z tej usługi, ponieważ nie mają odpowiedniej wiedzy na temat finansowej sytuacji kontrahentów, a szczególnie ich zdolności do regulowania zobowiązań i dyscypliny płatniczej.

Faktoring pełny zyskuje na popularności z wielu powodów, np. w przypadku współpracy z kontrahentami zagranicznymi ryzyko braku płatności jest większe, a proces weryfikacji i dochodzenia należności bardziej skomplikowany niż na rynku lokalnym. Mając wsparcie instytucji finansowej łatwiej takich problemów unikać lub efektywnie rozwiązywać. Skuteczność tego narzędzia zależy jednak od uzyskania odpowiednich limitów kredytowych od ubezpieczyciela na zgłoszonych do finansowania kontrahentów.

Faktoring i jego rodzaje: faktoring niepełny (z regresem)

Co to jest faktoring z regresem? Usługa znana jest także pod nazwą „faktoring niepełny” i polega na tym, że faktor wykupuje należności od klienta, ale nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności odbiorcy. To klient jest odpowiedzialny za płatność kontrahenta. W przypadku braku wpłaty w ustalonym w umowie terminie, klient musi zwrócić faktorowi kwotę zaliczki wypłaconą za wykup należności. Termin zwrotu zaliczki określany jest jako okres regresu, a jego długość może wynosić od 14 do nawet 60 dni.

Ryzyko ponosi: Przedsiębiorca

Dla kogo jest faktoring niepełny?

Faktoring niepełny jest dobrym rozwiązaniem, gdy współpracujesz z zaufanymi, znanymi i sprawdzonymi partnerami biznesowymi oraz gdy masz rozproszonych odbiorców. Jest on najpopularniejszym sposobem finansowania należności na polskim rynku, a to przez korzyści, jakie zapewnia firmom.

Po pierwsze, choć faktor nie ponosi pełnej odpowiedzialności za zobowiązania klientów, wciąż wspiera jego proces dochodzenia należności poprzez windykację miękką. Ponadto firma faktoringowa dokonuje weryfikacji kontrahentów, gdy są włączani do umowy faktoringu. Dzięki temu możesz uniknąć wielu przykrych sytuacji, np. zrezygnować ze współpracy, gdy okaże się, że kontrahent ma problemy z regulowaniem zobowiązań.


Warto wiedzieć

Zastanawiasz się, jaki rodzaj faktoringu będzie odpowiedni dla Twojej firmy? Pomyśl m.in. nad:

 • znajomością branży i rynków zbytu;
 • doświadczeniach we współpracy z odbiorcami;
 • krajami pochodzenia kontrahentów, z którymi współpracujesz;
 • apetytem na ryzyko;
 • skłonnością do ponoszenia dodatkowych kosztów;
 • strukturą portfela należności.

W dopasowaniu rozwiązania pomoże ekspertka lub ekspert ANG. Alternatywnie możesz sięgnąć po kredyt obrotowy dla firm.


Faktoring i jego rodzaje: Faktoring mieszany

Faktoring mieszany to usługa oferująca uczestnikom pewien poziom ochrony przed utratą pieniędzy z tytułu niewypłacalności kontrahentów. Polega na umowie zawartej pomiędzy usługodawcą a przedsiębiorcą, w której ustalony zostaje limit wierzytelności, do którego można skorzystać z faktoringu pełnego, a powyżej niego – z faktoringu niepełnego. W ten sposób ryzyko jest rozłożone pomiędzy stronami.

Ryzyko ponoszą: faktor i przedsiębiorca

Dla kogo jest faktoring mieszany?

Jeśli zaczynasz współpracę z nowymi kontrahentami lub planujesz ekspansję zagraniczną, to wówczas warto rozważyć korzyści, jakie zapewnia faktoring bez regresu lub faktoring mieszany. Czasami nawet częściowe przeniesienie ryzyka i wsparcie znanej instytucji finansowej, jest nieocenione we współpracy z nowymi partnerami biznesowymi.

Faktoring – najważniejsze korzyści dla Twojej firmy

Jednym z innowacyjnych sposobów finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw jest faktoring. Do największych korzyści, jakie przynosi przedsiębiorstwom, zalicza się m.in.:

 • wsparcie i poprawa bieżącej płynności finansowej;
 • stały strumień kapitału obrotowego;
 • sprawność działania i dostępność;
 • kompleksowość – wsparcie w obsłudze i windykacji należności;
 • przekazanie ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora (w zależności od rodzaju faktoringu);
 • dywersyfikacja źródeł finansowania;
 • szansa na nawiązanie współpracy z kontrahentami, którzy żądają nieakceptowanych przez Twoją firmę terminów płatności i przez to nie byłoby możliwości nawiązania relacji biznesowych.

Dostępne rodzaje faktoringu w Polsce dają przedsiębiorcom wiele możliwości dopasowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Pamiętaj jednak, że finansowanie przedsiębiorstwa nie musi ograniczać się do jednego narzędzia. Łączenie różnych dostępnych możliwości to szansa na realizację celów handlowych przy zachowaniu oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa.

Masz pytanie odnośnie faktoringu? Skontaktuj się z nami

Powyższy artykuł ma za zadanie przybliżyć Ci usługę jaką jest faktoring. Temat ten możemy zgłębić o inne zagadnienia z tego obszaru jak np. faktoring jawny, faktoring cichy (tajny)  i cztery kategorie: faktoring krajowy, eksportowy, importowy i odwrócony. Każde z tych narzędzi ma określoną specyfikę i przeznaczenie. Zapewnia to dużą elastyczność i możliwość optymalnego wyboru usługi, które najlepiej odpowiada na potrzeby Twojego przedsiębiorstwa.

Wyjaśnienie każdego zagadnienia wymaga czasu. Zdecydowanie łatwiej będzie, gdy porozmawiasz z ekspertkami lub ekspertami ANG. Opowiedz nam o swoim biznesie i wyzwaniach, z jakimi się zmagasz. Możesz liczyć na rozwiązania, które pomogą osiągnąć cele Twojej firmy. Umów się na bezpłatne konsultacje i poznaj korzyści ze współpracy.