Bezpieczny Kredyt 2% — przewodnik ANG

Program Bezpieczny Kredyt 2% już od chwili ogłoszenia założeń przez rząd wzbudza wiele emocji i rodzi mnóstwo pytań. W związku z tym, że codziennie odpowiadamy na dziesiątki pytań i wątpliwości naszych klientów, stworzyliśmy “Przewodnik ANG – Bezpieczny Kredyt 2%”. Zebraliśmy w nim najczęściej zadawane pytania naszych klientów, przeanalizowaliśmy i przygotowaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Z Przewodnika ANG dowiesz się kto może skorzystać z programu i na jakich zasadach? Ile można zyskać i czy warto poczekać z decyzją o zakupie mieszkania na start programu.

Odpowiedzi na pytania o Bezpieczny Kredyt 2% przygotował Tomasz Bujański z zespołu Wsparcia Kredytów Hipotecznych Grupy ANG.

Na czym polega wsparcie kredytobiorców w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%?

Wsparcie na jakie mogą liczyć kredytobiorcy w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% polega na dopłacie do rat kapitałowo-odsetkowych kredytu mieszkaniowego różnicy odsetek naliczonych w oparciu o stałą stopę. Jest ona  ustalona na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących i odsetek naliczonych w oparciu o oprocentowanie kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata ta będzie przysługiwała przez 10 lat.

Kto może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%?

Z programu  Bezpieczny Kredyt 2% będą mogli skorzystać kredytobiorcy  tj. osoby samotne, małżeństwa lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, którzy na dzień składania wniosku kredytowego nie ukończyli 45 lat oraz  w dniu udzielenia kredytu nie posiadają i nie posiadali wcześniej prawa własności mieszkania albo domu jednorodzinnego ani nie przysługiwało im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ani domu jednorodzinnego.


Co ważne, limit wieku dotyczy młodszego ze współkredytobiorców, a warunek nieposiadania innej nieruchomości mieszkalnej dotyczy również osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z kredytobiorcą (w tym przypadku warunek dotyczy okresu pozostawania tej osoby we wspólnym gospodarstwie domowym).

Ponadto zgodnie z projektem ustawy Bezpieczny Kredyt 2% będzie mógł być udzielony jeżeli kredytobiorca:

a)    prowadzi gospodarstwo domowe:

i)     na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

ii)   Poza terytorium RP, jeżeli:

(1)  Posiada obywatelstwo polskie albo

(2)   Nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą posiadającą obywatelstwo polskie i przystępuje do kredytu wspólnie z tą osobą

b)   W dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w celu nabycia nieruchomości mieszkalnej.

Czy będąc w związku nieformalnym możemy ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2%?

Projekt ustawy zakłada, że Bezpieczny Kredyt 2% będzie dostępny dla małżeństw, singli oraz osób w związkach nieformalnych. W tym ostatnim przypadku istotny jest jednak dodatkowy warunek mówiący o tym, że osoby takie muszą wychowywać co najmniej jedno wspólne dziecko. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, osoba pozostająca w związku nieformalnym może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2% jako singiel. Trzeba jednak pamiętać, że warunek dotyczący nieposiadania innej nieruchomości mieszkalnej dotyczy nie tylko kredytobiorcy, ale także osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Kiedy będzie można skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%?

Zgodnie z intencją ustawodawcy program Bezpieczny Kredyt 2% ma być dostępny od 1 lipca 2023 roku. Trzeba jednak zauważyć, że ustawa wprowadzająca ten program nie weszła jeszcze w życie.Sejm ma zająć się projektem na posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia. Od tego jak sprawnie będzie przebiegał proces legislacyjny i jak szybko BGK oraz banki udzielające będą w stanie przygotować się do wprowadzenia tych kredytów do swojej oferty, będzie zależało czy program będzie mógł być uruchomiony w założonym terminie.

W jaki sposób będzie wyznaczana zdolność kredytowa w Bezpiecznym Kredycie 2%?

Projekt ustawy nie odnosi się do zasad wyznaczania zdolności kredytowej w Bezpiecznym Kredycie 2%. Można jedynie oczekiwać, że aby program miał szansę spełniać swoją rolę, zdolność kredytowa będzie wyznaczana na podstawie wysokości pierwszej raty kapitałowo odsetkowej pomniejszonej o wysokość dopłaty. Rodzi to jednak pytania o to, co się stanie gdyby w trakcie spłaty kredytu kredytobiorcy utracili prawo do dalszych dopłat. Na szczegółowe informacje dotyczące zdolności kredytowej w tym programie musimy jeszcze poczekać.

Czy można skorzystać jednocześnie ze wsparcia w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% i Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego?

Możliwe jest jednoczesne skorzystanie z pomocy w postaci dopłat do oprocentowania w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% oraz gwarancji wkładu własnego w ramach Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego (RKM). Natomiast osoby korzystające z Bezpiecznego Kredytu 2% nie będą mogły uzyskać spłaty rodzinnej przewidzianej w ramach RKM.

Warto przypomnieć, że Rodzinny kredyt mieszkaniowy (RKM), wcześniej Gwarantowany kredyt mieszkaniowy (GKM) zakłada dwie formy wsparcia kredytobiorców. Pierwsza związana jest z możliwością finansowania kredytem nawet 100% kosztów inwestycji, druga z szansą na uzyskanie środków na przedterminową spłatę kredytu w przypadku powiększenia się rodziny o drugie lub kolejne dziecko (czyli tzw. spłata rodzinna). Jeżeli nie wiesz na czym polega Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, koniecznie przeczytaj artykuł na naszym blogu.

Jaka jest maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu 2% i jak drogą nieruchomość można nabyć przy udziale tego kredytu?

Projekt ustawy przewiduje dwie wartości maksymalnej kwoty kredytu – 500 000 zł lub  600 000 zł w sytuacji gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko. Jednocześnie projekt ustawy zakłada, że kredytobiorca będzie mógł wnieść wkład własny w kwocie nie większej niż 200 000 zł. (w przypadku dodatkowego korzystania z gwarancji wkładu własnego, ograniczenie to  dotyczy sumy części kredytu objętego gwarancją oraz wkładu własnego kredytobiorcy). Oznacza to, że z wykorzystaniem Bezpiecznego Kredytu 2% będzie można nabyć nieruchomość za maksymalnie 700 lub 800 tysięcy zł.

Z ograniczenia wysokości wkładu własnego wyłączona jest sytuacja gdy wkładem własnym jest wyłącznie nieruchomość gruntowa. W takim przypadku łączna kwota kredytu oraz wkładu własnego nie może być wyższa niż 1 000 000 zł.

Czy warto czekać na Program Bezpieczny Kredyt 2%?

Program Bezpieczny Kredyt 2% niesie ze sobą szereg korzyści. Dzięki dopłatom do odsetek w początkowym okresie kredytowania (120 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych) miesięczny koszt Bezpiecznego Kredytu 2% będzie zauważalnie niższy niż kredytu standardowego. Zmiana sposobu spłaty kredytu z rat malejących na raty annuitetowe (równe) po zakończeniu okresu dopłat ma pozwolić na uniknięcie szokowego wzrostu rat w przyszłości.

Możliwość połączenia tego kredytu z gwarancją wkładu własnego przez BGK, pozwala na skorzystanie z programu również przez osoby, nie posiadające odpowiednich oszczędności. To wszystko sprawia, że Bezpieczny Kredyt 2% może się wydawać rozwiązaniem, na które warto czekać i po które warto sięgnąć. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku kredytów hipotecznych nie ma rozwiązań uniwersalnych – takich, które są najlepszą opcją dla każdego klienta. Indywidualna sytuacja konkretnych osób może powodować, że to co jest najlepsze dla innych, dla nich wcale nie jest dobrym rozwiązaniem.

Podobnie może być z Bezpiecznym Kredytem 2%. Twoja  indywidualna sytuacja może spowodować, że np. lepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie skorzystanie z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego (nie można w nim skorzystać z dopłat do odsetek, ale w przypadku powiększenia rodziny o drugie lub kolejne dziecko, możemy uzyskać dodatkowe pieniądze na spłatę kredytu). Może się też okazać, że Bezpieczny Kredyt 2% nie będzie dla Ciebie dostępny ze względu na warunki, jakie muszą spełniać wnioskujący o niego klienci. Dlatego każdy przypadek najlepiej przeanalizować indywidualnie np. z pomocą eksperta kredytowego, który wskaże wszystkie “za” i “przeciw” poszczególnych rozwiązań. A o tym, dlaczego warto korzystać ze współpracy z ekspertem finansowym pisaliśmy na łamach naszego bloga. Koniecznie zapoznaj się z artykułem.

Czy mogę skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%, jeśli jestem współwłaścicielem mieszkania?

Projekt ustawy wyklucza możliwość skorzystania z Bezpiecznego Kredytu 2%przez osoby posiadające prawo własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu. Prawo współwłasności jest tutaj traktowane na równi z własnością, co oznacza, że co do zasady osoba posiadająca udziały we własności nieruchomości mieszkalnej nie może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%.

Czy Bezpiecznym Kredytem 2% można sfinansować zakup lub budowę nieruchomości w celu najmu?

Nie. Celem ustawy jest wsparcie kredytobiorców w nabyciu pierwszej nieruchomości służącej zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. W związku z tym, w sytuacji wynajęcia lub użyczenia nieruchomości finansowanej Bezpiecznym Kredytem 2% lub choćby jej części innej osobie dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca w którym nieruchomość ta została wynajęta/użyczona.

Czy Bezpieczny Kredyt 2% może być spłacany zarówno w ratach równych jak i malejących?

Zgodnie z projektem ustawy w okresie objętym dopłatami Bezpieczny Kredyt 2% spłacany jest w systemie stałych rat kapitałowych (czyli w ratach malejących). Po wygaśnięciu dopłat spłata dalszej części kredytu następuje w ratach równych (annuitetowych), chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

Czy w okresie dopłat można nadpłacać kredyt?

Projekt ustawy zakłada, że nadpłata Bezpiecznego Kredytu 2%w okresie przysługiwania dopłat do odsetek wiąże się z utratą prawa do uzyskiwania dalszych dopłat. Przewidziane są jednak pewne wyjątki – osoba, która nadpłaciła kredyt w okresie przysługiwania dopłat nie utraci prawa do przyszłych dopłat jeśli:

 • spłata nastąpiła po upływie 3 lat od udzielenia tego kredytu
 • spłata dotyczyła części kredytu objętej gwarancją wkładu własnego
 • łączna wysokość nadpłat i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła 200 000 zł.
 • łączna kwota nadpłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty  nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

 W jaki sposób wyznaczana jest dopłata?

Dopłata Bezpiecznego Kredytu 2% do konkretnej raty wyznaczana jest zgodnie ze wzorem:

gdzie “W” oznacza obowiązujący w dniu ustalania oprocentowania Bezpiecznego Kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy zwrotu.Początkowo będzie on wyznaczony jako iloczyn wskaźnika WIRON z dnia 01.07.2023 i współczynnika 1,2 natomiast w kolejnych kwartałach obliczany będzie przez pomnożenie średniej ważonej oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową (gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów) przez wskaźnik 0,9.
Wskaźnik “W” publikowany jest przez Bezpiecznego Kredytu 2%  w terminie 45 dni po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego.

Jeśli dodatkowo założymy oprocentowanie udzielanego kredytu na poziomie 8,42%, to pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa tego kredytu przy kwocie 500 000 i okresie kredytowania 300 miesięcy wyniesie 5 175 zł. Po odliczeniu dopłaty klient będzie miał do zapłacenia kwotę 3 258,33 zł. Dla porównania rata równa tego kredytu wyniosłaby 3999,22 zł.

Czy projekt ustawy zakłada limit liczby lub wartości objętych dofinansowaniem kredytów udzielonych w 2023 roku?

Pierwotna wersja  projektu ustawy zawierała informację o maksymalnej sumie udzielonych dofinansowań. Wersja zatwierdzona przez Radę Ministrów na rok 2023 nie zakłada jednak limitu udzielonego dofinansowania. Kredyty udzielone przez banki w roku bieżącym będą raportowane i rozliczane na początku przyszłego roku w ramach limitu ustalonego na rok 2024.

W powyższej sytuacji należy rozważyć dwa scenariusze:

 • Jeśli zamiarem klientów jest uzyskanie refinansowania środków, które wpłacili na rzecz dewelopera, to projekt ustawy  nie przewiduje takiego celu Bezpiecznego Kredytu 2%. Celem ustawy jest pomoc w zakupie pierwszego mieszkania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zrealizować tego celu.

Jeśli natomiast klienci chcieliby skorzystać z programu w celu finansowania zakupu innego mieszkania, to podpisana umowa deweloperska i wpłacone na rzecz dewelopera środki nie są formalną przeszkodą do uzyskania Bezpiecznego Kredytu 2%. Trzeba natomiast zauważyć, że z chwilą przeniesienia własności mieszkania zakupionego ze środków własnych klienci utracą prawo do otrzymywania dopłat do rat Bezpiecznego Kredytu 2%.

Czy obcokrajowiec prowadzący gospodarstwo domowe na terytorium Polski, może przystąpić do programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Tak, w zakresie posiadanego obywatelstwa wymagania Bezpiecznego Kredytu 2% są identyczne z wymaganiami Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Mianowicie:
“Rodzinny Kredyt mieszkaniowy i Bezpieczny Kredyt 2% mogą zostać udzielone kredytobiorcy prowadzącemu gospodarstwo domowe:
a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
b) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli:
– posiada obywatelstwo polskie albo
– nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą  takie obywatelstwo,a kredyt jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.”

Jeśli więc osoba prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium RP, nie ma znaczenia czy posiada obywatelstwo polskie

Czy w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% możliwe będzie uzyskanie kredytu na zakup działki budowlanej (bez kredytowania budowy domu)?

Nie. Projekt ustawy nie przewiduje możliwości udzielenia Bezpiecznego Kredytu 2% na zakup działki budowlanej jako samoistnego celu tego kredytu. Dopuszczalne jest natomiast przeznaczenie Bezpiecznego Kredytu 2% w celu pokrycia części lub całości wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

W niniejszej sytuacji istotne są dwie okoliczności Po pierwsze to, w jaki sposób klient wszedł w posiadanie wspomnianych udziałów we współwłasności domu oraz czy kredytobiorcy zamieszkują w tym domu. Projekt ustawy dopuszcza bowiem sytuację gdy “kredytobiorca i osoba, z którą wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe, posiadają lub posiadały łącznie prawo własności jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50% i nabyte w drodze dziedziczenia, jeżeli nie zamieszkują w tym lokalu albo domu od co najmniej 12 miesięcy” (analogiczny warunek dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania lub domu).  Wynika to z faktu, iż  jeśli małżeństwo (lub jeden z małżonków) odziedziczyło wspomniane udziały we własności domu, to będą oni mogli skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2% tylko w sytuacji gdy od ponad 12 miesięcy nie zamieszkują w tym domu. Jeżeli natomiast weszli w posiadanie udziałów w domu w inny sposób (zakup, darowizna), to niezależnie od tego czy zamieszkują w tym domu czy nie, nie będą mogli skorzystać programu.

Analizę założeń programu Bezpieczny Kredyt 2% możesz przeczytać również na blogu ANG w artykule naszego eksperta Piotra Ochnio. Do przeczytania pod linkiem.

 1. W terminie 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego lub nabycia prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  realizowanego z wykorzystaniem środków Bezpiecznego Kredytu 2%, kredytobiorca nie rozpoczął w prowadzenia gospodarstwa domowego w tym lokalu/domu.
 2. W okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca zbył  prawo własności kredytowanego domu lub mieszkania (z wyjątkiem sytuacji rozszerzenia wspólności ustawowej).
 3. W okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca zbył spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców).
 4. W okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca zmienił sposób użytkowania mieszkania albo domu lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
 5. W okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca nabył prawo własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (chyba, że prawo to zostało nabyte w drodze dziedziczenia).
 6. W okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca wynajął lub użyczył innej osobie mieszkanie albo  dom lub jego część.
 7. W okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca zaprzestał na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia w kredytowanym mieszkaniu lub domu gospodarstwa domowego (wyjątkami są sytuacje gdy drugi kredytobiorca dalej prowadzi gospodarstwo domowe w tej nieruchomości lub nieruchomość została wyłączona z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego).
 8. W okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca udostępnił do zamieszkania lub współnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego mieszkanie lub dom, osobie która w okresie 12 miesięcy poprzedzających udzielenie kredytu prowadziła wspólne gospodarstwo domowe z kredytobiorcą albo jest drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego lub przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia kredytu jeśli w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego w dniu udzielenia kredytu powodowałoby brak możliwości skorzystania z Bezpiecznego Kredytu 2%.
 9. W okresie przysługiwania dopłat w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość.
 10. W okresie przysługiwania dopłat stroną umowy kredytowej przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielenia kredytu jako jedyny spełniał warunek maks.  wieku (z wyjątkiem sytuacji spowodowanej śmiercią kredytobiorcy).
 11. W okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca dokonał przedterminowej spłaty kredytu z wyjątkiem sytuacji gdy:
  1. spłaty tej dokonano po upływie 3 lat od udzielenia kredytu
  2. spłata dotyczyła części objętej gwarancją wkładu własnego
  3. łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekracza 200 000 zł
  4. łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu
 12. W okresie przysługiwania dopłat nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu z oprocentowania stałego na zmienne.

W Bezpiecznym kredycie 2% nie przewidziano limitów ceny mieszkań. Jedynymi ograniczeniami są maksymalna kwota kredytu oraz maksymalna kwota wkładu własnego.

Zgodnie z zapisami projektu ustawy warunek dotyczący wieku kredytobiorcy “uważa się za spełniony w przypadku, gdy  Bezpieczny Kredyt 2% jest udzielany wspólnie obojgu prowadzącym gospodarstwo domowe , a 45 lat nie ukończył wyłącznie jeden z nich”.

Co do zasady dopłaty obejmują 120 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych. Jednak jeśli w okresie karencji w spłacie kapitału poprzedzającej spłatę pierwszej raty kapitałowo odsetkowej, wysokość raty odsetkowej przewyższa prognozowaną wysokość pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej, na wniosek kredytobiorcy  możliwe jest objęcie dopłatą rat odsetkowych. Dopłata równa jest wtedy różnicy pomiędzy ratą odsetkową, a prognozowaną wysokością pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej pomniejszonej o dopłatę.
W takiej sytuacji puli 120 rat objętych dopłatą nie pomniejsza się o liczbę rat odsetkowych objętych dopłatami, ale wysokość dopłaty do rat kapitałowo-odsetkowych pomniejsza się o 1/120 łącznej kwoty dopłat do rat odsetkowych.

W przypadku gdy kwota pierwszej nieobjętej dopłatą raty Bezpiecznego Kredytu 2% okaże się wyższa niż pierwsza rata tego kredytu pomniejszona o dopłatę , bank udzielający kredytu na wniosek kredytobiorcy wydłuża okres spłaty o okres maks.  5 lat.
Powyższe rozwiązanie nie ma zastosowania jeśli w dniu wygaśnięcia dopłat młodszy z kredytobiorców ukończył 50 lat lub gdy dopłaty wygasły w związku z niedozwolonym w ustawie działaniem kredytobiorcy i nie zostały wznowione.

Projekt ustawy zakłada  wyłączenie dotyczące osób, które są lub w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o Bezpieczny kredyt 2% były stroną umowy innego kredytu hipotecznego. Nie ma przesłanek aby samo uzyskanie decyzji kredytowej dyskwalifikowało z programu.

Sam projekt ustawy opisuje warunek dotyczący bycia stroną umowy innego kredytu hipotecznego  dość jednoznacznie (na niekorzyść osób, które wspierały swoim dochodem zdolność kredytową innych), jednak uzasadnienie tego przepisu mówi o celu przeciwdziałana korzystania z Bezpiecznego Kredytu 2% przez osoby, które zawarły już wcześniej umowę kredytową na zakup własnego mieszkania, a teraz chciałyby zrezygnować z tej pierwszej i skorzystać z tańszego rozwiązania BK2%. Dla ostatecznego rozstrzygnięcia tego zagadnienia niestety musimy zaczekać na ostateczną wersję ustawy lub interpretacje tego przepisu przez MRiT lub BGK.

W treści projektu ustawy wprowadzającej Bezpieczny Kredyt 2% mowa jest o finansowaniu zakupu lub budowy domu/ mieszkania wraz z wykończeniem. Nie ma wprost mowy o możliwości łączenia kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym oraz jego remontu. Warto jednak wziąć pod uwagę to, że dopuszczalne cele Bezpiecznego Kredytu 2% zdefiniowane są jako tożsame z celami rodzinnego kredytu mieszkaniowego, a w przypadku tego drugiego mimo braku literalnego wskazania na możliwość finansowania remontu (wraz z zakupem) banki dopuszczają udzielenie takiego kredytu. Można się domyślać, że podobna interpretacja będzie miała miejsce w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2%.