klauzula zgody wraz z klauzulą informacyjną – rekrutacja

Informujemy, że wysyłając CV na niniejszy adres wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez ANG Spółdzielnia z
siedzibą przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa (dalej Administrator), w celu udziału
w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Administratora na adres e-mail: zgoda@grupaang.pl .
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora. -> link do
podstrony ze szczegółami
https://angspoldzielnia.pl/rekrutacja-rodo/ 

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania rekrutacyjnego

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest ANG Spółdzielnia z siedzibą przy ul. Józefa Piusa
Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa (dalej Administrator lub Spółka). Z Administratorem
można się skontaktować na ww. adres siedziby, przy pomocy adresu e-mail
kontakt@angspoldzielnia.pl lub pod następującym numerem telefonu: 22 395 50 45.
Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego można się zwracać w
sprawach dotyczących danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pomocą
wiadomości e-mail IOD@grupaang.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany powyżej
adres.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko
oferowane w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku
określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do
pracy.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek
prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich
danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe
wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o
wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje
również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
2) w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie
szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich
przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to
wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście
motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.
Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w
pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym
procesie rekrutacji.
Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest
dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być
podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie
może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie
może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– upoważniony do tego personel Administratora,
– podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia
celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające
rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały
dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji
spoczywających na nich zadań.
– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w
którym bierze Pani/Pan udział.

7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH
Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie
odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie
zgody lub w związku z umową);
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o
wyrażoną przez Pani/Pana zgodę (zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3 pkt. 2

niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres
siedziby Spółki, tj. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, na adres e-mail:
zgoda@grupaang.pl lub pod następującym numerem telefonu: +48 784048159.

8. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH
DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych
decyzji, w tym profilowania.