> > Strategia

Strategia

Grupę ANG (dawniej ANG Spółdzielnię) budujemy od 2010 roku. Zaczynaliśmy od grupy kilku osób połączonych pasją i chęcią stworzenia organizacji, której cele biznesowe są realizowane zgodnie z etyką i odpowiedzialnością społeczną i za środowisko naturalne. Wciąż dokładamy wszelkich starań, aby ANG rozwijała się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku zakończyliśmy realizację Strategii Zaangażowania przyjętej na lata 2017-2019. Obecnie pracujemy nad nową strategią na lata 2020-2022, która będzie kontynuacją wcześniejszych założeń, dostosowując się jednocześnie do nowych wyzwań i potrzeb dzisiejszego świata. Najważniejszym celem dotychczasowej strategii było zaangażowanie wszystkich interesariuszy do tworzenia wspólnej wartości, przy jednoczesnym rozwijaniu trwałego i zrównoważonego biznesu. Dzięki niej mogliśmy rozwijać założenia naszego Manifestu. Strategia w sposób zintegrowany – łącząc cele biznesowe i pozabiznesowe – wyznaczyła nam działania w czterech głównych obszarach. Każdy obszar ma przypisaną punktację, w sumie 400 punktów, które pomagają zdefiniować zadania oraz wskaźniki realizacji celu.

182 punkty

Efektywny biznes

W tym obszarze do zrealizowania mieliśmy 10 zadań, w tym m.in.: dobre wyniki finansowe przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, rozwijanie programu etycznego, przestrzeganie zasad Ładu Spółdzielnianego, mierzenie satysfakcji klientów, klarowne zasady współpracy z interesariuszami i dialogu, zbieranie ich opinii o naszych działaniach. Ważne jest także dla nas regularne publikowanie naszych wyników finansowych i szkolenia naszej społeczności z etyki i odpowiedzialności w sprzedaży.
W 2019 roku zrealizowaliśmy te cele na poziomie 80%.

173 punkty

Kapitał ludzki

16 zadań do zrealizowania, w tym m.in.: powiększenie zespołu spółdzielców i ekspertów, kształcenie członków naszej społeczności, polepszenie warunków pracy i kondycji życia, zaangażowanie w sprawy wspólne ANG oraz efektywna komunikacja miedzy nami. Ważne jest dla nas także kształcenie humanistyczne i promocja czytelnictwa w naszej społeczności.
W 2019 roku zrealizowaliśmy te cele na poziomie 73%.

30 punktów

Kapitał społeczny

3 zadania do zrealizowania, w tym m.in.: rozwój wolontariatu pracowniczego, praca nad budowaniem zaufania społecznego do branży finansowej (projekt Nienieodpowiedzialni) oraz edukacja finansowa młodych ludzi.
W 2019 roku zrealizowaliśmy te cele na poziomie 62%.

15 punktów

Środowisko

3 zadania do zrealizowania, w tym m.in.: podniesienie świadomości ekologicznej w naszej społeczności, korzystanie z papieru z recyklingu i segregacja odpadów w biurach regionalnych.
W 2019 roku realizacja celów na poziomie 7%.