Nie zasypiamy gruszek w popiele :)

AGNIESZKA GUGALA MARZEC 2014

Dwa największe wyzwania Sektora Pośrednictwa Finansowego 2014 roku

25 lutego 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stałej Sektora Pośrednictwa Finansowego przy KPF. W zgodnej opinii członków Komisji, jednym z najważniejszych problemów, wymagających stałej uwagi, jest stan kondycji etycznej tego sektora. 

Nasilające się w ostatnim czasie przypadki nieuczciwych praktyk rynkowych wymagają zdecydowanych działań i współpracy środowiska samorządowego sektora, reprezentowanego przez KPF – stwierdził Artur Nowak Gocławski z ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych.

Komisja poparła działania, które KPF zamierza zrealizować dla promowania dobrych praktyk i przeciwdziałania nierzetelnym praktykom rynkowym. Komisja uznała projekt stworzenia rejestru nierzetelnych praktyk biznesowych w sektorze pośrednictwa finansowego jako jeden z priorytetów. Formuła rejestru samorządowego, jaką zarekomendowano w trakcie debaty, ułatwi przedsiębiorcom identyfikację nierzetelnych praktyk, jakich doświadczają w bieżącej działalności biznesowej -zauważył Artur Sikora z Domu Kredytowego NOTUS.

Jednocześnie celem tego projektu jest ułatwienie współdziałania przedsiębiorstw sektora w zwalczaniu czynów nieakceptowalnych z punku widzenia etycznego. Wszyscy przedsiębiorcy tego sektora zostali już zaproszeni poprzez upubliczniony Apel KPF do zgłaszania przypadków nierzetelnych praktyk rynkowych, korzystając ze specjalnego adresu: etyka@kpf.pl . Prace nad stworzeniem takiego rejestru zostaną niezwłocznie podjęte i należy się spodziewać, iż jeszcze w marcu 2014 roku taki rejestr zostanie uruchomiony – potwierdził dr Krzysztof Grabowski, doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Niezwykle istotną kwestią i wyzwaniem, przed jakim staje w roku 2014 sektor pośrednictwa finansowego, jest dobre przygotowanie się do implementacji Dyrektywy w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (zwanej Dyrektywą hipoteczną). Regulacja ta nałoży nowe obowiązki na przedsiębiorstwa sektora. Kwestie takie jak rejestr pośredników kredytowych, konieczność spełniania określonych obowiązków rejestrowych, nowe definicje i kategorie pośrednictwa kredytowego, proces potwierdzania kwalifikacji i wiedzy, stworzą nowe ramy i warunki prowadzenia działalności pośrednictwa kredytowego.

KPF, organizacja z 15-letnim doświadczeniem w pracy merytorycznej w procesie legislacyjnym i uznanym dorobku w tym obszarze jest zarówno dla regulatora, jak i sektora pośrednictwa finansowego naturalnym i odpowiedzialnym partnerem w procesie implementacji tej niezwykle ważnej regulacji – stwierdził Krzysztof Opaliński, z FINES SA, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu KPF.

Dyrektywa hipoteczna została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 28 lutego 2014 r. Na poziomie unijnym Dyrektywa wejdzie w życie po upływie 20 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. Biorąc pod uwagę dwuletni okres na implementację Dyrektywy, oznacza to, iż Państwa członkowskie będą zobowiązane do transpozycji jej postanowień do dnia 21 marca 2016 r. – powiedział Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego w KPF.

KPF

Źródło: prnews