> Skargi i reklamacje

Skargi i reklamacje

Jesteśmy firmą, której zależy na dialogu ze swoimi interesariuszami, nie tylko wtedy kiedy jest dobrze, ale również wtedy kiedy nie spełniamy ich oczekiwań.

Jeżeli masz zastrzeżenia do naszej działalności lub działalności naszych współpracowników, możesz zwrócić się do:

1. Zarządu ANG lub Rady Nadzorczej, pisząc na adres: rada@angspoldzielnia.pl

2. Komisji Etyki ANG – etyka@grupaang.pl. Więcej informacji o zasadach naszego Kodeksu Etycznego i programie zarządzania etyką znajduje się na naszej stronie w zakładce Etyka.

3. Komisji Etyki ZPF, Będąc członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania  „Zasad Dobrych Praktyk”, zasad postępowania opartych na normach moralnych i prawnych przyjętych przez przedsiębiorstwa prowadzące pośrednictwo finansowe. 

Zgodnie z § 8 Regulaminu Pracy Komisji Etyki, wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) powinien zawierać:

1. określenie Wnioskodawcy,
2. zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie Wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk,
3. wskazanie osób, które zdaniem Wnioskodawcy dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk,
4. kopię całej posiadanej przez Wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy,
5. zgodę Wnioskodawcy na udostępnienie przez przedsiębiorstwo, będące stroną postępowania, informacji na temat przebiegu postępowania przedsiębiorstwa w sprawie, której dotyczy wniosek, w tym informacji, które mogą dotyczyć osoby Wnioskodawcy.

Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:

  • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58)302-92-64
  • w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@zpf.pl